Make your own free website on Tripod.com
Chaitra Shukla Paksha (Zoon Pachh)Sat13-AprPrathma (Okdoh)Navreh, Baisakhi
Sun14-AprDwitiya (Doy)
Mon15-AprTriteeya (Tray)Zang-tray
Tue16-AprChaturthi (Tsoram)
Wed17-AprChaturthi (Tsoram)
Thu18-AprPanchami (Pantsam)
Fri19-AprShashthi (Sheyam)
Sat20-AprSaptami (Satam)Durgashtami
Sun21-AprNavmi (Navam)Ram Navmi
Mon22-AprDashmi (Daham)
Tue23-AprEkadashi (Kah)
Wed24-AprDwadashi (Bah)
Thu25-AprTrayodashi (Truvah)
Fri26-AprChaturdashi (Tsodah)
Sat27-AprPurnima (Punim)
Vaishakh Krishna Paksha (Gatta Pachh)Sun28-AprDwitiya (Doy)
Mon29-AprTriteeya (Tray)
Tue30-AprChaturthi (Tsoram)
Wed1-MayPanchami (Pantsam)
Thu2-MayShashthi (Sheyam)
Fri3-MaySaptami (Satam)
Sat4-MayAshtami (A'tham)
Sun5-MayNavmi (Navam)
Mon6-MayDashmi (Daham)
Tue7-MayDashmi (Daham)
Wed8-MayEkadashi (Kah)
Thu9-MayDwadashi (Bah)
Fri10-MayTrayodashi (Truvah)
Sat11-MayChaturdashi (Tsodah)
Sun12-MayAmavasya (Mavas)
Vaishakh Shukla Paksha (Zoon Pachh)Mon13-MayPrathma (Okdoh)
Tue14-MayDwitiya (Doy)
Wed15-MayTriteeya (Tray)
Thu16-MayChaturthi (Tsoram)
Fri17-MayPanchami (Pantsam)
Sat18-MayShashthi (Sheyam)
Sun19-MaySaptami (Satam)
Mon20-MayAshtami (A'tham)
Tue21-MayNavmi (Navam)
Wed22-MayDashmi (Daham)
Thu23-MayDwadashi (Bah)
Fri24-MayTrayodashi (Truvah)
Sat25-MayChaturdashi (Tsodah)Ganesh Chaturdashi
Sun26-MayPurnima (Punim)
Jyeshtha Krishna Paksha (Gatta Pachh)Mon27-MayPrathma (Okdoh)
Tue28-MayDwitiya (Doy)
Wed29-MayTriteeya (Tray)
Thu30-MayChaturthi (Tsoram)
Fri31-MayPanchami (Pantsam)
Sat1-JunShashthi (Sheyam)
Sun2-JunSaptami (Satam)
Mon3-JunAshtami (A'tham)
Tue4-JunNavmi (Navam)
Wed5-JunDashmi (Daham)
Thu6-JunEkadashi (Kah)
Fri7-JunDwadashi (Bah)
Sat8-JunTrayodashi (Truvah)
Sun9-JunChaturdashi (Tsodah)
Mon10-JunAmavasya (Mavas)
Jyeshtha Shukla Paksha (Zoon Pachh)Tue11-JunPrathma (Okdoh)
Wed12-JunDwitiya (Doy)
Thu13-JunTriteeya (Tray)
Fri14-JunChaturthi (Tsoram)
Sat15-JunPanchami (Pantsam)
Sun16-JunShashthi (Sheyam)
Mon17-JunSaptami (Satam)
Tue18-JunAshtami (A'tham)Jyeshtha Ashtani (Zeth A'tham)
Wed19-JunNavmi (Navam)
Thu20-JunDashmi (Daham)
Fri21-JunEkadashi (Kah)Nirjala Ekadashi (Nerzala Kah)
Sat22-JunDwadashi (Bah)
Sun23-JunTrayodashi (Truvah)
Mon24-JunPurnima (Punim)
Ashadh Krishna Paksha (Gatta Pachh)Tue25-JunPrathma (Okdoh)
Wed26-JunDwitiya (Doy)
Thu27-JunTriteeya (Tray)
Fri28-JunChaturthi (Tsoram)
Sat29-JunPanchami (Pantsam)
Sun30-JunShashthi (Sheyam)
Mon1-JulShashthi (Sheyam)
Tue2-JulSaptami (Satam)
Wed3-JulAshtami (A'tham)
Thu4-JulNavmi (Navam)
Fri5-JulDashmi (Daham)
Sat6-JulEkadashi (Kah)
Sun7-JulDwadashi (Bah)
Mon8-JulTrayodashi (Truvah)
Tue9-JulChaturdashi (Tsodah)
Wed10-JulAmavasya (Mavas)
Ashadh Shukla Paksha (Zoon Pachh)Thu11-JulPrathma (Okdoh)
Fri12-JulDwitiya (Doy)
Sat13-JulTriteeya (Tray)
Sun14-JulChaturthi (Tsoram)
Mon15-JulShashthi (Sheyam)
Tue16-JulSaptami (Satam)
Wed17-JulAshtami (A'tham)Ashadh Ashtami (Har A'tham)
Thu18-JulNavmi (Navam)Ashadh Navmi (Har Navam)
Fri19-JulDashmi (Daham)
Sat20-JulEkadashi (Kah)
Sun21-JulDwadashi (Bah)
Mon22-JulTrayodashi (Truvah)
Tue23-JulChaturdashi (Tsodah)
Wed24-JulPurnima (Punim)Guru Purnima
Shravan Krishna Paksha (Gatta Pachh)Thu25-JulPrathma (Okdoh)
Fri26-JulDwitiya (Doy)
Sat27-JulTriteeya (Tray)
Sun28-JulChaturthi (Tsoram)
Mon29-JulPanchami (Pantsam)
Tue30-JulShashthi (Sheyam)
Wed31-JulSaptami (Satam)
Thu1-AugAshtami (A'tham)
Fri2-AugNavmi (Navam)
Sat3-AugNavmi (Navam)
Sun4-AugDashmi (Daham)
Mon5-AugEkadashi (Kah)
Tue6-AugDwadashi (Bah)
Wed7-AugChaturdashi (Tsodah)
Thu8-AugAmavasya (Mavas)
Shravan Shukla Paksha (Zoon Pachh)Fri9-AugPrathma (Okdoh)
Sat10-AugDwitiya (Doy)
Sun11-AugTriteeya (Tray)
Mon12-AugChaturthi (Tsoram)
Tue13-AugPanchami (Pantsam)
Wed14-AugShashthi (Sheyam)
Thu15-AugAshtami (A'tham)
Fri16-AugNavmi (Navam)
Sat17-AugDashmi (Daham)
Sun18-AugEkadashi (Kah)
Mon19-AugDwadashi (Bah)
Tue20-AugTrayodashi (Truvah)
Wed21-AugChaturdashi (Tsodah)
Thu22-AugPurnima (Punim)Raksha Bandhan(Shravan Punim)
Bhadra Krishna Paksha (Gatta Pachh)Fri23-AugPrathma (Okdoh)
Sat24-AugDwitiya (Doy)
Sun25-AugDwitiya (Doy)
Mon26-AugTriteeya (Tray)
Tue27-AugChaturthi (Tsoram)
Wed28-AugPanchami (Pantsam)Chandan Shashthi (Tsandn-sheyam)
Thu29-AugShashthi (Sheyam)
Fri30-AugSaptami (Satam)Janmashtami (Zarm-satam)
Sat31-AugAshtami (A'tham)
Sun1-SepNavmi (Navam)
Mon2-SepDashmi (Daham)
Tue3-SepEkadashi (Kah)
Wed4-SepDwadashi (Bah)
Thu5-SepTrayodashi (Truvah)
Fri6-SepChaturdashi (Tsodah)
Sat7-SepAmavasya (Mavas)
Bhadra Shukla Paksha (Zoon Pachh)Sun8-SepDwitiya (Doy)
Mon9-SepTriteeya (Tray)
Tue10-SepChaturthi (Tsoram)Vinayak Chaturthi (Venayak Tsoram
Wed11-SepPanchami (Pantsam)
Thu12-SepShashthi (Sheyam)
Fri13-SepSaptami (Satam)
Sat14-SepAshtami (A'tham)KP Balidan Divas
Sun15-SepNavmi (Navam)
Mon16-SepDashmi (Daham)
Tue17-SepEkadashi (Kah)
Wed18-SepDwadashi (Bah)
Thu19-SepTrayodashi (Truvah)Vyeth Truvah
Fri20-SepChaturdashi (Tsodah)
Sat21-SepPurnima (Punim)
Ashwin Krishna Paksha (Gatta Pachh)Sun22-SepPrathma (Okdoh)Pitra Paksh (Kambri-Pachh) starts
Mon23-SepDwitiya (Doy)
Tue24-SepTriteeya (Tray)
Wed25-SepChaturthi (Tsoram)
Thu26-SepPanchami (Pantsam)
Fri27-SepPanchami (Pantsam)
Sat28-SepShashthi (Sheyam)Sahib Satam
Sun29-SepSaptami (Satam)
Mon30-SepAshtami (A'tham)
Tue1-OctNavmi (Navam)
Wed2-OctDashmi (Daham)
Thu3-OctEkadashi (Kah)
Fri4-OctTrayodashi (Truvah)
Sat5-OctChaturdashi (Tsodah)
Sun6-OctAmavasya (Mavas)Pitramavasi
Ashwin Shukla Paksha (Zoon Pachh)Mon7-OctPrathma (Okdoh)Navratras begin
Tue8-OctDwitiya (Doy)
Wed9-OctChaturthi (Tsoram)
Thu10-OctPanchami (Pantsam)
Fri11-OctShashthi (Sheyam)
Sat12-OctSaptami (Satam)
Sun13-OctAshtami (A'tham)Durgashtami
Mon14-OctNavmi (Navam)Mahanavmi
Tue15-OctDashmi (Daham)Vijayadashmi
Wed16-OctEkadashi (Kah)
Thu17-OctDwadashi (Bah)
Fri18-OctTrayodashi (Truvah)
Sat19-OctTrayodashi (Truvah)
Sun20-OctChaturdashi (Tsodah)
Mon21-OctPurnima (Punim)
Kartik Krishna Paksha (Gatta Pachh)Tue22-OctPrathma (Okdoh)
Wed23-OctDwitiya (Doy)
Thu24-OctTriteeya (Tray)
Fri25-OctChaturthi (Tsoram)
Sat26-OctPanchami (Pantsam)
Sun27-OctShashthi (Sheyam)
Mon28-OctSaptami (Satam)
Tue29-OctAshtami (A'tham)
Wed30-OctNavmi (Navam)
Thu31-OctDashmi (Daham)
Fri1-NovEkadashi (Kah)
Sat2-NovDwadashi (Bah)
Sun3-NovTrayodashi (Truvah)
Mon4-NovAmavasya (Mavas)Deepawali
Kartik Shukla Paksha (Zoon Pachh)Tue5-NovPrathma (Okdoh)
Wed6-NovDwitiya (Doy)Bhai Dooj
Thu7-NovTriteeya (Tray)
Fri8-NovChaturthi (Tsoram)
Sat9-NovPanchami (Pantsam)
Sun10-NovShashthi (Sheyam)
Mon11-NovSaptami (Satam)
Tue12-NovAshtami (A'tham)
Wed13-NovNavmi (Navam)
Thu14-NovDashmi (Daham)
Fri15-NovEkadashi (Kah)
Sat16-NovDwadashi (Bah)
Sun17-NovTrayodashi (Truvah)
Mon18-NovChaturdashi (Tsodah)
Tue19-NovPurnima (Punim)
Wed20-NovPurnima (Punim)
Marg Krishna Paksha (Gatta Pachh)Thu21-NovPrathma (Okdoh)
Fri22-NovDwitiya (Doy)
Sat23-NovTriteeya (Tray)
Sun24-NovChaturthi (Tsoram)
Mon25-NovPanchami (Pantsam)
Tue26-NovShashthi (Sheyam)
Wed27-NovSaptami (Satam)
Thu28-NovAshtami (A'tham)
Fri29-NovDashmi (Daham)
Sat30-NovEkadashi (Kah)
Sun1-DecDwadashi (Bah)
Mon2-DecTrayodashi (Truvah)
Tue3-DecChaturdashi (Tsodah)
Wed4-DecAmavasya (Mavas)
Marg Shukla Paksha (Zoon Pachh)Thu5-DecPrathma (Okdoh)
Fri6-DecDwitiya (Doy)
Sat7-DecChaturthi (Tsoram)
Sun8-DecPanchami (Pantsam)
Mon9-DecShashthi (Sheyam)
Tue10-DecSaptami (Satam)
Wed11-DecSaptami (Satam)
Thu12-DecAshtami (A'tham)
Fri13-DecNavmi (Navam)
Sat14-DecDashmi (Daham)
Sun15-DecEkadashi (Kah)
Mon16-DecDwadashi (Bah)
Tue17-DecTrayodashi (Truvah)
Wed18-DecChaturdashi (Tsodah)
Thu19-DecPurnima (Punim)
Paush Krishna Paksha (Gatta Pachh)Fri20-DecPrathma (Okdoh)
Sat21-DecDwitiya (Doy)
Sun22-DecTriteeya (Tray)
Mon23-DecChaturthi (Tsoram)
Tue24-DecPanchami (Pantsam)
Wed25-DecShashthi (Sheyam)
Thu26-DecSaptami (Satam)
Fri27-DecAshtami (A'tham)
Sat28-DecNavmi (Navam)
Sun29-DecDashmi (Daham)
Mon30-DecEkadashi (Kah)
Tue31-DecDwadashi (Bah)
Wed1-JanChaturdashi (Tsodah)
Thu2-JanAmavasya (Mavas)Khechi Mavas
Paush Shukla Paksha (Zoon Pachh)Fri3-JanPrathma (Okdoh)
Sat4-JanDwitiya (Doy)
Sun5-JanTriteeya (Tray)
Mon6-JanChaturthi (Tsoram)
Tue7-JanPanchami (Pantsam)
Wed8-JanShashthi (Sheyam)
Thu9-JanSaptami (Satam)
Fri10-JanAshtami (A'tham)
Sat11-JanAshtami (A'tham)
Sun12-JanNavmi (Navam)
Mon13-JanDashmi (Daham)
Tue14-JanEkadashi (Kah)Shishir Sankranti
Wed15-JanDwadashi (Bah)
Thu16-JanTrayodashi (Truvah)
Fri17-JanChaturdashi (Tsodah)
Sat18-JanPurnima (Punim)
Magh Krishna Paksha (Gatta Pachh)Sun19-JanPrathma (Okdoh)
Mon20-JanDwitiya (Doy)
Tue21-JanTriteeya (Tray)
Wed22-JanChaturthi (Tsoram)
Thu23-JanShashthi (Sheyam)
Fri24-JanSaptami (Satam)Sahib Saptami
Sat25-JanAshtami (A'tham)
Sun26-JanNavmi (Navam)
Mon27-JanDashmi (Daham)
Tue28-JanEkadashi (Kah)
Wed29-JanDwadashi (Bah)
Thu30-JanTrayodashi (Truvah)Shiv Chaturdashi
Fri31-JanChaturdashi (Tsodah)
Sat1-FebAmavasya (Mavas)
Magh Shukla Paksha (Zoon Pachh)Sun2-FebPrathma (Okdoh)
Mon3-FebDwitiya (Doy)
Tue4-FebTriteeya (Tray)Gauri Tritiya (Gor-tray)
Wed5-FebChaturthi (Tsoram)
Thu6-FebPanchami (Pantsam)Vasant Panchami
Fri7-FebShashthi (Sheyam)
Sat8-FebSaptami (Satam)
Sun9-FebAshtami (A'tham)
Mon10-FebNavmi (Navam)
Tue11-FebNavmi (Navam)
Wed12-FebDashmi (Daham)
Thu13-FebEkadashi (Kah)Bhimsen Ekadashi (Bumseen-Kah)
Fri14-FebDwadashi (Bah)
Sat15-FebTrayodashi (Truvah)
Sun16-FebChaturdashi (Tsodah)Kav-Punim, Magh-Punim
Falgun Krishna Paksha (Gatta Pachh)Mon17-FebPrathma (Okdoh)Huri-Okdoh
Tue18-FebDwitiya (Doy)
Wed19-FebTriteeya (Tray)
Thu20-FebChaturthi (Tsoram)
Fri21-FebPanchami (Pantsam)
Sat22-FebShashthi (Sheyam)
Sun23-FebSaptami (Satam)
Mon24-FebAshtami (A'tham)
Tue25-FebNavmi (Navam)
Wed26-FebDashmi (Daham)
Thu27-FebDwadashi (Bah)
Fri28-FebTrayodashi (Truvah)Shivratri (Herath)
Sat1-MarChaturdashi (Tsodah)
Sun2-MarChaturdashi (Tsodah)Shiv Chaturdashi
Mon3-MarAmavasya (Mavas)Dooni-Mavas, Vatuk Parmozun
Falgun Shukla Paksha (Zoon Pachh)Tue4-MarPrathma (Okdoh)
Wed5-MarDwitiya (Doy)
Thu6-MarTriteeya (Tray)
Fri7-MarChaturthi (Tsoram)
Sat8-MarPanchami (Pantsam)
Sun9-MarShashthi (Sheyam)
Mon10-MarSaptami (Satam)
Tue11-MarAshtami (A'tham)Teel-a'tham
Wed12-MarNavmi (Navam)
Thu13-MarDashmi (Daham)Thal-barun (for Sonth)
Fri14-MarEkadashi (Kah)Sonth
Sat15-MarDwadashi (Bah)
Sun16-MarTrayodashi (Truvah)
Mon17-MarChaturdashi (Tsodah)Holi
Tue18-MarPurnima (Punim)
Chaitra Krishna Paksha (Gatta Pachh)Wed19-MarPrathma (Okdoh)
Thu20-MarDwitiya (Doy)
Fri21-MarChaturthi (Tsoram)
Sat22-MarPanchami (Pantsam)
Sun23-MarShashthi (Sheyam)
Mon24-MarSaptami (Satam)
Tue25-MarAshtami (A'tham)
Wed26-MarNavmi (Navam)
Thu27-MarDashmi (Daham)
Fri28-MarEkadashi (Kah)
Sat29-MarDwadashi (Bah)
Sun30-MarTrayodashi (Truvah)
Mon31-MarChaturdashi (Tsodah)
Tue1-AprAmavasya (Mavas)Thal-barun (for Navreh)