Make your own free website on Tripod.com
Mon Mar 26 Chaitra Shukla Paksha (Tsitter Zoon Pachh) Prathma (Okdoh) Navreh. Navratras begin
Tue Mar 27 Dwitiya (Doy)
Wed Mar 28 Tritiya (Trey) Zang-trey
Thu Mar 29 Chaturthi (Tsoram)
Fri Mar 30 Panchami (Pantsam)
Sat Mar 31 Shashthi (Sheyam)
Sun Apr 01 Ashtami (A'tham) Durga-Ashtami
Mon Apr 02 Navmi (Navam) Ram Navmi, Navratras end
Tue Apr 03 Dashmi (Daham)
Wed Apr 04 Ekadashi (Kah)
Thu Apr 05 Dwadashi (Bah)
Fri Apr 06 Trayodashi (Truvah)
Sat Apr 07 Chaturdsashi (Tsodah)
Sun Apr 08 Purnima (Punim)
Mon Apr 09 Vaishakh Krishna Paksha (Vahek Gatta Pachh) Prathma (Okdoh)
Tue Apr 10 Tritiya (Trey)
Wed Apr 11 Chaturthi (Tsoram)
Thu Apr 12 Panchami (Pantsam)
Fri Apr 13 Shashthi (Sheyam)
Sat Apr 14 Saptami (Sattam)
Sun Apr 15 Saptami (Sattam)
Mon Apr 16 Ashtami (A'tham)
Tue Apr 17 Navmi (Navam)
Wed Apr 18 Dashmi (Daham)
Thu Apr 19 Ekadashi (Kah)
Fri Apr 20 Dwadashi (Bah)
Sat Apr 21 Trayodashi (Truvah)
Sun Apr 22 Chaturdsashi (Tsodah)
Mon Apr 23 Amavasya (Mavas)
Tue Apr 24 Vaishakh Shukla Paksha (Vahek Zoon Pachh) Prathma (Okdoh)
Wed Apr 25 Dwitiya (Doy)
Thu Apr 26 Tritiya (Trey)
Fri Apr 27 Chaturthi (Tsoram)
Sat Apr 28 Panchami (Pantsam)
Sun Apr 29 Shashthi (Sheyam)
Mon Apr 30 Saptami (Sattam)
Tue May 01 Ashtami (A'tham)
Wed May 02 Navmi (Navam)
Thu May 03 Ekadashi (Kah)
Fri May 04 Dwadashi (Bah)
Sat May 05 Trayodashi (Truvah)
Sun May 06 Chaturdsashi (Tsodah) Ganesh Chaturdashi
Mon May 07 Purnima (Punim)
Tue May 08 Jyeshtha Krishna Paksha (Zeth Gatta Pachh) Prathma (Okdoh)
Wed May 09 Dwitiya (Doy)
Thu May 10 Tritiya (Trey)
Fri May 11 Chaturthi (Tsoram)
Sat May 12 Panchami (Pantsam)
Sun May 13 Shashthi (Sheyam)
Mon May 14 Saptami (Sattam)
Tue May 15 Ashtami (A'tham)
Wed May 16 Navmi (Navam)
Thu May 17 Navmi (Navam)
Fri May 18 Dashmi (Daham)
Sat May 19 Ekadashi (Kah)
Sun May 20 Dwadashi (Bah)
Mon May 21 Trayodashi (Truvah)
Tue May 22 Chaturdsashi (Tsodah)
Wed May 23 Amavasya (Mavas)
Thu May 24 Jyeshtha Shukla Paksha (Zeth Zoon Pachh) Prathma (Okdoh)
Fri May 25 Tritiya (Trey)
Sat May 26 Chaturthi (Tsoram)
Sun May 27 Panchami (Pantsam)
Mon May 28 Shashthi (Sheyam)
Tue May 29 Saptami (Sattam)
Wed May 30 Ashtami (A'tham) Zeth A'tham
Thu May 31 Navmi (Navam)
Fri Jun 01 Dashmi (Daham)
Sat Jun 02 Ekadashi (Kah)
Sun Jun 03 Dwadashi (Bah)
Mon Jun 04 Trayodashi (Truvah)
Tue Jun 05 Chaturdsashi (Tsodah)
Wed Jun 06 Purnima (Punim)
Thu Jun 07 Ashadh Krishna Paksha (Haar Gatta Pachh) Prathma (Okdoh)
Fri Jun 08 Dwitiya (Doy)
Sat Jun 09 Tritiya (Trey)
Sun Jun 10 Chaturthi (Tsoram)
Mon Jun 11 Panchami (Pantsam)
Tue Jun 12 Shashthi (Sheyam)
Wed Jun 13 Saptami (Sattam)
Thu Jun 14 Ashtami (A'tham)
Fri Jun 15 Navmi (Navam)
Sat Jun 16 Dashmi (Daham)
Sun Jun 17 Ekadashi (Kah)
Mon Jun 18 Dwadashi (Bah)
Tue Jun 19 Trayodashi (Truvah)
Wed Jun 20 Chaturdsashi (Tsodah)
Thu Jun 21 Amavasya (Mavas)
Fri Jun 22 Ashadh Shukla Paksha (Haar Zoon Pachh) Prathma (Okdoh)
Sat Jun 23 Dwitiya (Doy)
Sun Jun 24 Tritiya (Trey)
Mon Jun 25 Chaturthi (Tsoram)
Tue Jun 26 Shashthi (Sheyam)
Wed Jun 27 Saptami (Sattam)
Thu Jun 28 Ashtami (A'tham)
Fri Jun 29 Navmi (Navam)
Sat Jun 30 Dashmi (Daham)
Sun Jul 01 Ekadashi (Kah)
Mon Jul 02 Dwadashi (Bah)
Tue Jul 03 Trayodashi (Truvah)
Wed Jul 04 Chaturdsashi (Tsodah)
Thu Jul 05 Purnima (Punim) Guru-Purnima
Fri Jul 06 Shravan Krishna Paksha (Shravan Gatta Pachh) Prathma (Okdoh)
Sat Jul 07 Dwitiya (Doy)
Sun Jul 08 Tritiya (Trey)
Mon Jul 09 Chaturthi (Tsoram)
Tue Jul 10 Panchami (Pantsam)
Wed Jul 11 Panchami (Pantsam)
Thu Jul 12 Shashthi (Sheyam)
Fri Jul 13 Saptami (Sattam)
Sat Jul 14 Ashtami (A'tham)
Sun Jul 15 Navmi (Navam)
Mon Jul 16 Dashmi (Daham)
Tue Jul 17 Ekadashi (Kah)
Wed Jul 18 Dwadashi (Bah)
Thu Jul 19 Trayodashi (Truvah)
Fri Jul 20 Amavasya (Mavas)
Sat Jul 21 Shravan Shukla Paksha (Shravan Zoon Pachh) Prathma (Okdoh)
Sun Jul 22 Dwitiya (Doy)
Mon Jul 23 Tritiya (Trey)
Tue Jul 24 Chaturthi (Tsoram)
Wed Jul 25 Panchami (Pantsam)
Thu Jul 26 Shashthi (Sheyam)
Fri Jul 27 Ashtami (A'tham)
Sat Jul 28 Navmi (Navam)
Sun Jul 29 Dashmi (Daham)
Mon Jul 30 Ekadashi (Kah)
Tue Jul 31 Dwadashi (Bah)
Wed Aug 01 Trayodashi (Truvah)
Thu Aug 02 Trayodashi (Truvah)
Fri Aug 03 Chaturdsashi (Tsodah)
Sat Aug 04 Purnima (Punim) Raksha Bandhan
Sun Aug 05 Bhadra Krishna Paksha (Badrepeth Gatta Pachh) Prathma (Okdoh)
Mon Aug 06 Dwitiya (Doy)
Tue Aug 07 Tritiya (Trey)
Wed Aug 08 Chaturthi (Tsoram)
Thu Aug 09 Panchami (Pantsam)
Fri Aug 10 Shashthi (Sheyam)
Sat Aug 11 Saptami (Sattam)
Sun Aug 12 Ashtami (A'tham)
Mon Aug 13 Navmi (Navam)
Tue Aug 14 Dashmi (Daham)
Wed Aug 15 Ekadashi (Kah)
Thu Aug 16 Dwadashi (Bah) Janmashtami
Fri Aug 17 Trayodashi (Truvah)
Sat Aug 18 Chaturdsashi (Tsodah)
Sun Aug 19 Amavasya (Mavas)
Mon Aug 20 Bhadra Shukla Paksha (Badrepeth Zoon Pachh) Dwitiya (Doy)
Tue Aug 21 Tritiya (Trey)
Wed Aug 22 Chaturthi (Tsoram)
Thu Aug 23 Panchami (Pantsam)
Fri Aug 24 Shashthi (Sheyam)
Sat Aug 25 Saptami (Sattam)
Sun Aug 26 Ashtami (A'tham)
Mon Aug 27 Navmi (Navam)
Tue Aug 28 Dashmi (Daham)
Wed Aug 29 Ekadashi (Kah)
Thu Aug 30 Dwadashi (Bah)
Fri Aug 31 Trayodashi (Truvah)
Sat Sep 01 Chaturdsashi (Tsodah)
Sun Sep 02 Purnima (Punim)
Mon Sep 03 Ashwin Krishna Paksha (A'shid Gatta Pachh) Prathma (Okdoh) Pitra Paksha starts
Tue Sep 04 Dwitiya (Doy)
Wed Sep 05 Dwitiya (Doy)
Thu Sep 06 Tritiya (Trey)
Fri Sep 07 Chaturthi (Tsoram)
Sat Sep 08 Panchami (Pantsam)
Sun Sep 09 Shashthi (Sheyam) Sahib Saptami
Mon Sep 10 Saptami (Sattam)
Tue Sep 11 Ashtami (A'tham)
Wed Sep 12 Navmi (Navam)
Thu Sep 13 Dashmi (Daham)
Fri Sep 14 Dwadashi (Bah) KP Martyr's day
Sat Sep 15 Trayodashi (Truvah)
Sun Sep 16 Chaturdsashi (Tsodah)
Mon Sep 17 Amavasya (Mavas) Pitra-amavas
Tue Sep 18 Ashwin Shukla Paksha (A'shid Zoon Pachh) - Adhik (Extra) Prathma (Okdoh)
Wed Sep 19 Dwitiya (Doy)
Thu Sep 20 Chaturthi (Tsoram)
Fri Sep 21 Panchami (Pantsam)
Sat Sep 22 Shashthi (Sheyam)
Sun Sep 23 Saptami (Sattam)
Mon Sep 24 Ashtami (A'tham)
Tue Sep 25 Navmi (Navam)
Wed Sep 26 Dashmi (Daham)
Thu Sep 27 Dashmi (Daham)
Fri Sep 28 Ekadashi (Kah)
Sat Sep 29 Dwadashi (Bah)
Sun Sep 30 Trayodashi (Truvah)
Mon Oct 01 Chaturdsashi (Tsodah)
Tue Oct 02 Purnima (Punim)
Wed Oct 03 Ashwin Krishna Paksha (A'shid Gatta Pachh) - Adhik (Extra) Prathma (Okdoh)
Thu Oct 04 Dwitiya (Doy)
Fri Oct 05 Tritiya (Trey)
Sat Oct 06 Chaturthi (Tsoram)
Sun Oct 07 Panchami (Pantsam)
Mon Oct 08 Shashthi (Sheyam)
Tue Oct 09 Saptami (Sattam)
Wed Oct 10 Ashtami (A'tham)
Thu Oct 11 Navmi (Navam)
Fri Oct 12 Dashmi (Daham)
Sat Oct 13 Ekadashi (Kah)
Sun Oct 14 Dwadashi (Bah)
Mon Oct 15 Trayodashi (Truvah)
Tue Oct 16 Amavasya (Mavas)
Wed Oct 17 Ashwin Shukla Paksha (A'shid Zoon Pachh) Prathma (Okdoh) Navratras begin
Thu Oct 18 Dwitiya (Doy)
Fri Oct 19 Tritiya (Trey)
Sat Oct 20 Chaturthi (Tsoram)
Sun Oct 21 Panchami (Pantsam)
Mon Oct 22 Shashthi (Sheyam)
Tue Oct 23 Saptami (Sattam)
Wed Oct 24 Ashtami (A'tham) Durga-Ashtami
Thu Oct 25 Navmi (Navam) Maha-navmi, Navratras end
Fri Oct 26 Dashmi (Daham) Vijayadashmi (Dussehra)
Sat Oct 27 Ekadashi (Kah)
Sun Oct 28 Dwadashi (Bah)
Mon Oct 29 Dwadashi (Bah)
Tue Oct 30 Trayodashi (Truvah)
Wed Oct 31 Chaturdsashi (Tsodah)
Thu Nov 01 Purnima (Punim)
Fri Nov 02 Kartik Krishna Paksha (Kartik Gatta Pachh) Prathma (Okdoh)
Sat Nov 03 Dwitiya (Doy)
Sun Nov 04 Tritiya (Trey) Karva Chauth
Mon Nov 05 Chaturthi (Tsoram)
Tue Nov 06 Panchami (Pantsam)
Wed Nov 07 Shashthi (Sheyam)
Thu Nov 08 Ashtami (A'tham)
Fri Nov 09 Navmi (Navam)
Sat Nov 10 Dashmi (Daham)
Sun Nov 11 Ekadashi (Kah)
Mon Nov 12 Dwadashi (Bah)
Tue Nov 13 Trayodashi (Truvah)
Wed Nov 14 Chaturdsashi (Tsodah) Deepawali
Thu Nov 15 Amavasya (Mavas)
Fri Nov 16 Kartik Shukla Paksha (Kartik Zoon Pachh) Prathma (Okdoh)
Sat Nov 17 Dwitiya (Doy)
Sun Nov 18 Tritiya (Trey)
Mon Nov 19 Chaturthi (Tsoram)
Tue Nov 20 Panchami (Pantsam)
Wed Nov 21 Shashthi (Sheyam)
Thu Nov 22 Saptami (Sattam)
Fri Nov 23 Ashtami (A'tham)
Sat Nov 24 Navmi (Navam)
Sun Nov 25 Dashmi (Daham)
Mon Nov 26 Ekadashi (Kah)
Tue Nov 27 Dwadashi (Bah)
Wed Nov 28 Trayodashi (Truvah)
Thu Nov 29 Chaturdsashi (Tsodah)
Fri Nov 30 Purnima (Punim)
Sat Dec 01 Marg Krishna Paksh (Monjhor Gatta Pachh) Prathma (Okdoh)
Sun Dec 02 Dwitiya (Doy)
Mon Dec 03 Tritiya (Trey)
Tue Dec 04 Chaturthi (Tsoram)
Wed Dec 05 Panchami (Pantsam)
Thu Dec 06 Shashthi (Sheyam)
Fri Dec 07 Saptami (Sattam)
Sat Dec 08 Ashtami (A'tham)
Sun Dec 09 Navmi (Navam)
Mon Dec 10 Dashmi (Daham)
Tue Dec 11 Dwadashi (Bah)
Wed Dec 12 Trayodashi (Truvah)
Thu Dec 13 Chaturdsashi (Tsodah)
Fri Dec 14 Amavasya (Mavas)
Sat Dec 15 Marg Shukla Paksha (Monjhor Zoon Pachh) Prathma (Okdoh)
Sun Dec 16 Dwitiya (Doy)
Mon Dec 17 Tritiya (Trey)
Tue Dec 18 Chaturthi (Tsoram)
Wed Dec 19 Panchami (Pantsam)
Thu Dec 20 Panchami (Pantsam)
Fri Dec 21 Shashthi (Sheyam)
Sat Dec 22 Saptami (Sattam)
Sun Dec 23 Ashtami (A'tham)
Mon Dec 24 Navmi (Navam)
Tue Dec 25 Dashmi (Daham)
Wed Dec 26 Ekadashi (Kah)
Thu Dec 27 Dwadashi (Bah)
Fri Dec 28 Trayodashi (Truvah)
Sat Dec 29 Chaturdsashi (Tsodah)
Sun Dec 30 Purnima (Punim)
Mon Dec 31 Paush Krishna Paksha (Poh Gatta Pachh) Prathma (Okdoh)
Tue Jan 01 Dwitiya (Doy)
Wed Jan 02 Tritiya (Trey)
Thu Jan 03 Panchami (Pantsam)
Fri Jan 04 Shashthi (Sheyam)
Sat Jan 05 Saptami (Sattam)
Sun Jan 06 Ashtami (A'tham)
Mon Jan 07 Navmi (Navam)
Tue Jan 08 Dashmi (Daham)
Wed Jan 09 Ekadashi (Kah)
Thu Jan 10 Dwadashi (Bah)
Fri Jan 11 Trayodashi (Truvah)
Sat Jan 12 Chaturdsashi (Tsodah)
Sun Jan 13 Amavasya (Mavas) Khechri-Mavas
Mon Jan 14 Paush Shukla Paksha (Poh Zoon Pachh) Prathma (Okdoh)
Tue Jan 15 Dwitiya (Doy)
Wed Jan 16 Tritiya (Trey)
Thu Jan 17 Chaturthi (Tsoram)
Fri Jan 18 Panchami (Pantsam)
Sat Jan 19 Shashthi (Sheyam)
Sun Jan 20 Shashthi (Sheyam)
Mon Jan 21 Saptami (Sattam)
Tue Jan 22 Ashtami (A'tham)
Wed Jan 23 Navmi (Navam)
Thu Jan 24 Dashmi (Daham)
Fri Jan 25 Ekadashi (Kah)
Sat Jan 26 Dwadashi (Bah)
Sun Jan 27 Trayodashi (Truvah)
Mon Jan 28 Purnima (Punim)
Tue Jan 29 Magh Krishna Paksha (Magh Gatta Pachh) Prathma (Okdoh)
Wed Jan 30 Dwitiya (Doy)
Thu Jan 31 Tritiya (Trey)
Fri Feb 01 Chaturthi (Tsoram)
Sat Feb 02 Panchami (Pantsam)
Sun Feb 03 Shashthi (Sheyam)
Mon Feb 04 Saptami (Sattam)
Tue Feb 05 Navmi (Navam)
Wed Feb 06 Dashmi (Daham)
Thu Feb 07 Ekadashi (Kah)
Fri Feb 08 Dwadashi (Bah)
Sat Feb 09 Dwadashi (Bah)
Sun Feb 10 Trayodashi (Truvah)
Mon Feb 11 Chaturdsashi (Tsodah)
Tue Feb 12 Amavasya (Mavas)
Wed Feb 13 Magh Shukla Paksha (Magh Zoon Pachh) Prathma (Okdoh)
Thu Feb 14 Dwitiya (Doy)
Fri Feb 15 Tritiya (Trey) Gauri-tritiya
Sat Feb 16 Chaturthi (Tsoram)
Sun Feb 17 Panchami (Pantsam)
Mon Feb 18 Shashthi (Sheyam)
Tue Feb 19 Saptami (Sattam)
Wed Feb 20 Ashtami (A'tham)
Thu Feb 21 Navmi (Navam)
Fri Feb 22 Dashmi (Daham)
Sat Feb 23 Ekadashi (Kah) Bhimsen Ekadashi
Sun Feb 24 Dwadashi (Bah)
Mon Feb 25 Trayodashi (Truvah)
Tue Feb 26 Chaturdsashi (Tsodah)
Wed Feb 27 Purnima (Punim)
Thu Feb 28 Falgun Krishna Paksha (Fagun Gatta Pachh) Prathma (Okdoh) Huri-Okdoh
Fri Mar 01 Tritiya (Trey)
Sat Mar 02 Chaturthi (Tsoram)
Sun Mar 03 Panchami (Pantsam)
Mon Mar 04 Shashthi (Sheyam)
Tue Mar 05 Saptami (Sattam)
Wed Mar 06 Ashtami (A'tham)
Thu Mar 07 Navmi (Navam)
Fri Mar 08 Dashmi (Daham)
Sat Mar 09 Ekadashi (Kah)
Sun Mar 10 Dwadashi (Bah)
Mon Mar 11 Trayodashi (Truvah) Shivratri
Tue Mar 12 Chaturdsashi (Tsodah) Shiv-Chaturdashi
Wed Mar 13 Amavasya (Mavas) Thal-Barun (for Sonth)
Thu Mar 14 Amavasya (Mavas) Sonth (Sankranti)
Fri Mar 15 Falgun Shukla Paksha (Fagun Zoon Pachh) Prathma (Okdoh)
Sat Mar 16 Dwitiya (Doy)
Sun Mar 17 Tritiya (Trey)
Mon Mar 18 Chaturthi (Tsoram)
Tue Mar 19 Panchami (Pantsam)
Wed Mar 20 Shashthi (Sheyam)
Thu Mar 21 Saptami (Sattam)
Fri Mar 22 Ashtami (A'tham) Teel A'tham
Sat Mar 23 Navmi (Navam)
Sun Mar 24 Dashmi (Daham)
Mon Mar 25 Ekadashi (Kah)
Tue Mar 26 Dwadashi (Bah)
Wed Mar 27 Trayodashi (Truvah)
Thu Mar 28 Purnima (Punim) Holi
Fri Mar 29 Chaitra Krishna Paksha (Tsitter Gatta Pachh) Prathma (Okdoh)
Sat Mar 30 Dwitiya (Doy)
Sun Mar 31 Tritiya (Trey)
Mon Apr 01 Chaturthi (Tsoram)
Tue Apr 02 Panchami (Pantsam)
Wed Apr 03 Shashthi (Sheyam)
Thu Apr 04 Saptami (Sattam)
Fri Apr 05 Ashtami (A'tham)
Sat Apr 06 Navmi (Navam)
Sun Apr 07 Dashmi (Daham)
Mon Apr 08 Ekadashi (Kah)
Tue Apr 09 Dwadashi (Bah)
Wed Apr 10 Trayodashi (Truvah)
Thu Apr 11 Chaturdsashi (Tsodah)
Fri Apr 12 Amavasya (Mavas) Thal-Barun (for Navreh)